Kanaalzone

Kanaalzone Gent - Terneuzen: De poort naar Europa

De gemeente Terneuzen, de provincie Zeeland en de haven North Sea Port werken al enige tijd intensief samen om de Kanaalzone extra impulsen te geven. Zo wordt geïnvesteerd in de economie, infrastructuur en omgevingskwaliteit. De ambitie is met het gebied uit te groeien tot een belangrijk knooppunt in de West-Europese vervoersketen. De Kanaalzone wordt ook wel de poort naar Europa genoemd. Met een diepe zeehaven en een goede achterlandverbinding, heeft het gebied een strategische ligging als draaischijf tussen zeevaart en binnenvaart. Dit geldt ook als het gaat om vervoer over de weg en het spoornetwerk voor goederenvervoer. Mede daardoor telt de Kanaalzone sterke chemische en logistieke bedrijven. Op verschillende terreinen vindt groei plaats; de agrofood-sector is in ontwikkeling, evenals de biobased economy.

Verbeterde bereikbaarheid

In het gebied is en wordt de komende jaren een flink aantal projecten gestart of afgerond die de economische positie zullen versterken. Grote infrastructurele projecten die de bereikbaarheid van de Terneuzense havens aanzienlijk vergroten zijn de Sluiskiltunnel (open sinds 23 mei 2015), de verbreding van de N62 Tractaatweg (klaar eind 2018) en de nieuwe Sluis (aanleg in 2017-2022) in Terneuzen. De aanleg van deze sluis is van groot belang voor het gebied. Vervoer over water wordt steeds belangrijker en is milieuvriendelijker dan over de weg. In dat verband is de aanleg van een nieuwe sluis in Terneuzen van grote betekenis voor de bedrijvigheid in de gehele Kanaalzone, zowel voor het Gentse als het Zeeuws- Vlaamse deel. De verbeterde Seine-Scheldeverbinding biedt eveneens kansen. Hierdoor wordt het Waalse en Franse achterland tot aan Parijs veel beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Maintenance Valuepark

Een andere belangrijke ontwikkeling is het Maintenance Valuepark, waar onderhoudsbedrijven, industriële ondernemingen, opleidingsinstellingen en kennisinstituten hun krachten bundelen. Ze delen kennis en werken intensief samen, waardoor hoogwaardig onderhoud en innovaties worden gestimuleerd. Enerzijds fysiek door de ontwikkeling van een park – waar bedrijven onder één dak worden gehuisvest en – anderzijds door de uitbouw van het kennis- en innovatiecentrum (KiC).

Multimodaal logistiek knooppunt

De roep in West-Europa om meer via spoor, buis en water te vervoeren, biedt kansen voor Terneuzen. De komst van de nieuwe sluis is belangrijk, maar ook andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat het havengebied kan uitgroeien tot een multimodaal logistiek knooppunt van formaat. Zo zorgt het project Multi Utility Providing ervoor dat er in de Kanaalzone een uitgebreid systeem van buisleidingen komt om warmte, water, gas en andere reststoffen snel van het ene naar het andere bedrijf te transporteren.

Leefbaarheid

De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone heeft de ambitie een sprong te maken in de economische ontwikkeling. Daarbij is er ook aandacht voor leefbaarheid en een goede balans tussen havens, industrie en omliggende woongebieden. Met onder meer de aanleg van groene buffers en behoud van voorzieningen in de woonkernen werkt de gemeente samen met andere partijen aan een regio waar het prettig wonen, werken en recreëren is.