Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen

In 2010 is het Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2010-2015
vastgesteld door de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en de Provincie Zeeland. In 2015
is gestart met het gezamenlijk met de provincie Zeeland opstellen van een nieuw
programma voor de periode tot 2023. De planperiode die aangehouden wordt, is conform
de behoefteraming bedrijventerreinen uit het rapport van de STEC groep, welke in
opdracht van de provincie is opgesteld.

 

Regionaal bedrijventerreinenprogramma 2016-2025

In dit Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2016-2025 vindt opnieuw de vertaling plaats van de planningsopgave voor bedrijventerreinen voor Zeeuws-Vlaanderen. Deze programmering bevat niet alleen een overzicht van de behoefte en het aanbod, maar bevat ook kwalitatieve aspecten. Gekeken is welke opgaven er de komende planperiode zijn voor herstructurering, revitalisering,  transformatie en differentiatie van het aanbod. Doel is om te komen tot een aanbod van aantrekkelijke  toekomstbestendige bedrijventerreinen, waar de aanwezige bedrijven ruimte krijgen om te ondernemen en  waar nieuwe bedrijvigheid zich wil vestigen.

Het Regionaal bedrijventerreinenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en is een dynamisch document.